پیام جلالتمئاب داکتر محمد اشرف غنی رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان

حکومت جدید متعهد است، تا افغانستان را از یک کشور مصرفی به منبع صادراتی مبدل سازد، ما می خواهیم که روابط و قرارداد میان دولت و سکتور خصوصی بر مبنای اعتماد و تعامل دوامدار استوار باشد. حکومت برای رسیدن به خود کفایی و رشد اقتصادی افغانستان آماده همکاری همه جانبه برای سکتور خصوصی است. به باور ما تا زمانی که سرمایه تاجر به سرمایه گذاری در تولید تبدیل نشود، کشور به رشد اقتصادی دست پیدا نخواهد کرد؛ رقابت به تنهایی کافی نیست و باید ستراتیژی صادراتی ایجاد و دولت همکار سکتور خصوصی خواهد بود و در راستای حل مشکلات تجار و سرمایه گذاران گام های عملی برداشته خواهد شد. حکومت تازه تلاش می کند، تا بستر مناسبی سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور فراهم شود، تا آنها با خاطر آسوده و دور از تهدید به کسب و کار تجارت و سرمایه گذاری بپردازند. از سوی هم برای بازاریابی و کمپاین ملی فروش تولیدات داخلی تمرکز بیشتر صورت خواهد گرفت. در مورد حل مشکلاتی همچون صدور ویزه برای کارگران و انجنیران خارجی، ریفورم سیستم بانکی کشور، بهبود روابط تجارتی و ترانزیتی با کشورهای همسایه، کاهش هزینه های صنعتکاران و بسیاری از مشکلات دیگر، حکومت جدید با همکاری و تعامل سکتور خصوصی تمام این چالش ها را حل خواهد کرد.

Agriculture and agriculture-related industries

Agriculture is the backbone of Afghanistan’s national economy and it is the source of livelihood for the 80 per cent of the population (directly or indirectly). In addition, agriculture has 26.74 Per cent contribution in the country’s GDP, it provides raw material for industries and it is a significant source of export commodity and attraction of foreign exchange in the country..

Telecommunication

Core telecommunication service providers supply the Afghan market already in a sufficient manner with increased competition and price pressures. While there are still opportunities for mobile service providers, a far more virgin market represents the supply and service area of the telecommunication sector.Examples are: Data processing, basic business-processing operations information and communication technology (ICT), data transfer, process control and perhaps call centres.

Low-end (labor-intensive) manufacturing

While the agricultural sector presents and is likely to present in the near and mid-term future the most important industry sector, Afghanistan is keen on establishing a low-cost, labor-intensive manufacturing sector which absorbs the many unemployed Afghans, the number of which is likely to increase dramatically with the influx of more returning refugees from neighbouring countries and which can not be absorbed by agro-related industries alone.

Transport and Logistics

This sector represents a vital support-industry to other sectors which will not be able to perform well without an up-graded transport and logistics sector. Afghanistan offers new and expanding trade routes. The improvement of its transport infrastructure supports Afghanistan’s trade nexus, both in country and across its borders

Mining, Power and Water

The development of the mining sector has clear benefits to the economy of Afghanistan and provides first-mover advantages to investors. The mining sector is crucial to the reconstruction and rehabilitation of Afghanistan. Yet they remain virtually absent of foreign investment due to historic state control of natural resources

Construction materials

Another interesting area of investment is the construction materials industries in order to improve the supply of quality products from within the country. These, if up to international standards, might grow into an export industry and hence have a future that way. While in the first years of reconstruction it was mainly foreign construction companies who attracted the major construction contracts

 

 

رویداد ها

View All Events

احصايه ها

AISA Statistics end of July 2016
Domestic Registered Companies 44,972
International Registered Companies 2,886
Investment in AFS 506,121,174,849.50
Investment in USD 10,578,248,545.80
Domestic Hired Human Resource 937,321
International Hired Human Resource 55,124
Industrial Parks 6
Regional Offices 8