اطلاعیه عام تصمیم عقد قرارداد- پروژۀ ترمیمات دفتر ساحوی ولایت هلمند

تاریخ نشر: Jul 03, 2016

تاريخ خاتمه: 16 Jul 2016 12:00 PM

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه عام تصمیم عقد قرارداد- پروژۀ ترمیمات دفتر ساحوی ولایت هلمند