لرلید او ماموریت

لرلید او ماموریت

د آیسا لرلید

افغانستان د سیمې او نړۍ په کچه د پانګونې پر یو په زړه‌پورې مرکز بدلول.

د آیسا ماموریت

د آیسا ماموریت د سوداګرۍ او پانګې‌اچونې په برخه کې نړیوالو ته د افغانستان ورپېژندل؛ دخصوصي پانګونې او دوام‌لرونکو صنعتي پرمختګونو په مرسته د افغانستان اقتصاد ته وده ورکول؛ په هیواد کې د څېړنې او پرمختګ کلتور ته وده ورکول؛ د سیمې په کچه د سوداګرۍ په برخه کې افغانستان یو ځانګړي ځای ته رسول؛ د پایښت لرونکو تشبثاتو د شبکې جوړول؛ پانګوالو ته د لوړ کیفیت خدمتونو وړاندې کول ترڅو د کوچنۍ او منځنۍ کچې د تشبثاتو په برخه کې پانګونې وکړي؛ د سوداګرۍ او سمونو راوستلو په برخه کې د مسلکي کدرونو څخه ملاتړ کول او د سیمې هیوادونو سره سوداګرۍ ته پراختیا ورکول.