سيمه ايز دفترونه

سيمه ايز دفترونه:

 

د آیسا ختیځ زون ريیس، ننګرهار

غلام نبي رحمانزی

د آیسا ختیځ زون رئیس

۰۷۰۰-۰۰۶-۵۷۵

nabi.rahmanzai@aisa.org.af

 

 

د آیسا د لویدیځ زون ریاست، هرات

شفیق احمدي

د آیسا د هرات زون رئیس

۰۷۰۰-۴۳۳-۲۵۰

shafiq.ah@aisa.org.af

 

د آیسا د سویل زون ریاست، کندهار

هدایت الله رحمتي

د کندهار زون رئیس

۰۷۰۰-۳۰۸-۵۰۵

hedayet.rahmati@aisa.org.af

 

د آیسا د شمال زون ریاست، بلخ

محمد صدیق مرادي

د مزارشریف زون رئیس

۰۷۹۹-۶۵۶-۸۲۱

Siddiq_muradi@aisa.org.af

                         

د آیسا سیمه ایز دفتر، خوست

محمد عیسی آهنګر

سیمه ایز مدیر، خوست

۰۷۰۸-۹۹۸-۰۱۰

eis@aisa.org.af

 

د آیسا شمال ختیځ زون ریاست، کندز

محمد عارف حیرت

د زون رئیس، کندز

0780- 302-460

۰۷۸۰-۳۰۲-۴۶۰

arif.hairat@aisa.org.af

 

د آیسا سیمه ایز دفتر، هلمند

فضل عمر

سیمه ایز مدیر، هلمند

۰۷۹۹-۳۸۱-۱۴۹

a.ajmal@aisa.org.af

 

د آیسا سیمه ایز دفتر، پکتیا

فضل الربي مخلص

سیمه ایز مدیر، پکتیا

۰۷۸۵-۲۷۳-۷۱۹

mfazal@aisa.org.af

 

د آیسا سیمه ایز دفتر، فاریاب

محمد نعیم غفوري

سیمه ایز مدیر،فاریاب

۰۷۹۹-۸۴۷-۱۳۷

m.naimghafoori@aisa.org.af